Van po naar v(s)o

De Rotterdamse Plaatsingswijzer voor de overstap in de zomer van 2019

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld. Daarin staan de verantwoordelijkheden van de Rotterdamse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs rondom de advisering, aanmelding en plaatsing van kinderen.  

De ouderbrochure legt de Rotterdamse Plaatsingswijzer in het kort uit. Hierin vindt u ook een voorbeeld van de lotingsprocedure. Wilt u de volledige tekst van de Rotterdamse Plaatsingswijzer lezen? Kijk dan op www.fokor.nl.Aanmeldings- en toelatingsbeleid van Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs

Op de website www.fokor.nl vindt u een lijst met de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs, waarbij ten behoeve van plaatsing voor het schooljaar 2018-2019 staat aangegeven :
  • Welke voorrangsregels zij hanteren bij eventuele overaanmelding;
  • Of het een school met een bijzondere inrichting betreft waar een extra toelaatbaarheidsonderzoek mag worden afgenomen. 
Voorrangsregels
Voorrangsregels gelden alleen bij overaanmelding (er zijn meer leerlingen bij een school voor een bepaald brugklastype aangemeld, dan waarvoor de school plaats heeft). De school zal dan loten. Tijdens de loting worden eerst de kinderen die aan de voorrangsregels van de school voldoen geplaatst, en dan de overige kinderen. Een voorrangsregel kan bijvoorbeeld zijn dat er al een broer of zus op de school zit. Een school voor voortgezet onderwijs mag maximaal twee goedgekeurde voorrangsregels hanteren, en deze moeten duidelijk onder andere op de website van de school en op www.schoolkeuzerotterdam.nl zijn terug te vinden.

Scholen met een bijzondere inrichting
Sommige scholen mogen een extra toelaatbaarheidsonderzoek bij uw kind afnemen, nog voordat hij/zij op de school is toegelaten. Dit mogen alleen scholen met een bijzondere inrichting waarbij een beroep wordt gedaan op specifieke kennis of vaardigheden van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan scholen waar een groot deel van het onderwijs in het Engels wordt gegeven.

Een school met tweetalig voortgezet onderwijs kan bijvoorbeeld nagaan of de leerling over voldoende kennis van de betreffende vreemde taal beschikt. De school mag niet iets testen wat al is verwerkt in het basisschooladvies of in de eindtoets. Het mag echt alleen over specifieke kennis of vaardigheden gaan, die horen bij dat profiel. 

Als een leerling niet de benodigde vereiste specifieke kennis of vaardigheid blijkt te bezitten, dan mag de school voor voortgezet onderwijs aan ouders/verzorgers het advies geven, hun kind niet voor dit brugklastype aan te melden. De school heeft namelijk het recht om het kind dan niet toe te laten.

Bij de Rotterdamse Plaatsingswijzer hoort ook een klachtenregeling.

Ouders/ verzorgers van een kind dat in de zomer van 2019 de overstap maakt van het basis naar het voortgezet onderwijs kunnen een klacht indienen. Maar ook scholen of besturen kunnen dat doen. Een klacht kan worden ingediend over de manier waarop een Rotterdamse school of een Rotterdams schoolbestuur de afspraken in de Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018 – 2019 heeft uitgevoerd. De commissie behandelt geen klachten over het basisschooladvies, de inhoud van het onderwijskundig rapport (OKR) of het toelatingsbesluit  tot de vo-school.

Meer informatie leest u in Klachtenregeling uit Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018-2019. U kunt een eventuele klacht indienen door het Klachtenformulier Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018-2019 ingevuld te sturen aan FOKOR.