Meerpaal

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-TL / MAVO
Meerpaal
"Je kunt zoveel meer dan dat je denkt."
Calvijn Meerpaal is een school voor vmbo met leerwegondersteunend onderwijs tot en met de examenklas. Met capabele docenten wordt er gewerkt aan leerachterstanden en stromen leerlingen doorgaans op een hoger niveau uit dan werd verwacht. Er kan examen gedaan worden binnen de theoretische leerweg en de kader-of basisberoepsgerichte leerweg. Calvijn Meerpaal verzorgt onderwijs binnen kleinere klassen (ongeveer 17 ll.) aan leerlingen met een intelligentie tussen de 80 en de 120. Binnen het onderwijsproces spelen signaleren, diagnosticeren en ondersteunen een belangrijke rol. Voor onze leerlingen (met hun specifieke leerachterstanden en sociaal emotionele ontwikkelpunten) is het belangrijk dat er binnen een klimaat van veiligheid gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling (bijv. zelfreflectie) en de omgang met elkaar. Contacten tussen school en ouders/verzorgers zijn essentieel.
Meerpaal
Lesprogramma
In de onderbouw worden buiten de reguliere vakken ook de vakken drama, sociale vaardigheidstraining en Rots en Water aangeboden. Aan het einde van de onderbouw wordt de keuze voor de leerweg bepaald. Met ingang van 1 augustus 2016 wordt er in klas 3 BBL en KBL gestart met het nieuwe profiel Dienstverlening en Producten. Leerlingen worden voorbereid op het MBO door het volgen van lesmodules zorg/welzijn, handel/administratie, consumptief en techniek.In de theoretische leerweg zijn bijna alle mogelijke vakkenpakketten te kiezen. Om het schoolproces optimaal te kunnen begeleiden worden er dagelijks mentoruren ingeroosterd.
Bijzonderheden
  • Uitstroomniveau in vele gevallen hoger dan basisschooladvies.
  • Veel aandacht voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning.
  • Ouders die graag betrokken willen zijn bij de school kunnen deelnemen aan de ouderkringen, waar beleidsvoornemens, plannen en activiteiten worden besproken en waar naar de mening van de ouders wordt gevraagd.
  • Voor de basisscholen wordt in november de jaarlijkse voorlichtingsmiddag georganiseerd.
  • Calvijn Meerpaal is goed bereikbaar met metro, trein en bus.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).