Medezeggenschapsraad (mr)

Als ouder kunt u zich ook betrokken tonen bij het onderwijs door plaats te nemen in de medezeggenschapsraad (MR) van de school van uw kind.

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt geregeld dat elke school voor voortgezet onderwijs een MR heeft die wordt gevormd door ouders, leerlingen en personeel van de school. De MR vergadert over alles wat er op de school gebeurt en staat te gebeuren.

Indien een schoolbestuur bestaat uit meerdere scholen, dan is er naast de MR per school ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met vraagstukken die voor alle scholen van dat schoolbestuur van belang zijn.