Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet

Praktijkonderwijs
Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet
"Accent, dat is waar je trots op bent!"
Bij Accent Praktijkonderwijs begeleiden we de leerlingen via een Individueel Ontwikkelplan (IOP en OPP) naar branchecertificaten en vakdiploma's op weg naar een baan.Bij Accent leren de leerlingen hoe ze zinvol in de maatschappij kunnen meedraaien. Dat wil zeggen met een passende baan en toegerust om zelfstandig te wonen en met hun vrije tijd om te gaan. Onze docenten en andere deskundige medewerkers zijn bekwaam in het stimuleren van talenten van elke leerling. Alle leerlingen krijgen veel individuele persoonlijke aandacht. We leveren maatwerk voor elke leerling. De school beschikt over een uitgebreide zorgstructuur, waardoor indien noodzakelijk hulp kan worden geboden bij diverse sociaal-emotionele problemen. We hebben aandacht en waardering voor elke leerling en aandacht voor normen en waarden. We bieden de leerlingen een veilig en warm pedagogisch klimaat.
Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet
Lesprogramma
In de beginfase ligt de nadruk op theoretische algemene vormende vakken en het aanleren van praktische en sociale basisvaardigheden. Naast de algemeen vormende vakken als: Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie en cutuur en maatschappij volgen de leerlingen minimaal de helft van de onderwijstijd praktijkgerichte lessen: techniek (lassen, metaal bewerken, VCA), horeca (koken en catering), handel en administratie (winkelpraktijk, magazijn, receptie), zorg en welzijn (uiterlijke verzorging, schoonmaak en werken in de zorg), agrarisch (groen).Verder is er aandacht voor sport en informatiekunde.Ook is het mogelijk om op onze school het AKA-diploma van het Albeda te behalen. Op onze school is er bijzondere aandacht voor kunst en cultuur. Drama, muziek, multimedia en beeldende vorming worden in het reguliere lesrooster aangeboden.
Bijzonderheden
  • Diplomering: leerlingen kunnen branchecertificaten, vakdiploma's en een Entreediploma MBO 1 behalen. Dit zijn in het bedrijfsleven erkende diploma’s, waardoor ze makkelijker kunnen instappen in specifieke banen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 kunnen de leerlingen ook het Praktijkonderwijs diploma behalen
  • Stages (vanaf 3e leerjaar): iedereen begint met een interne stage in leerjaar 2 als voorbereiding op de externe stage bij een bedrijf/instelling.
  • Naschoolse begeleiding: De school begeleidt de leerling tot 2 jaar na het verlaten van de school.
  • Zorgteams: helpen elke leerling die extra zorg nodig heeft (bij problemen thuis/op school).
  • Praktijkonderwijs is praktijkgericht beroepsonderwijs voor leerlingen, die liever praktisch dan theoretisch willen werken
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).